O knjizi Sedam navika uspešnih ljudi – Stiven Kavi

by zoricakatic

Knjiga “Sedam navika uspešnih ljudi” Stivena Kavija polazi od ljudske prirode. Ljudska priroda je predstavljena balansom četiri dimenzije  – telo, um, srce i duh. Da bi bili “uspešni” potrebno je sve četiri dimenzije podjednako razvijati. Ono što Stiven Kavi podvlači kao osnov ljudskog napredovanja i razvijanja (u svim dimenzijama) je razvijanje bazirano na Principima – Vrednostima.

Principe možemo definisati kao najkorisnije Vrednosti. Ako Vrednosti predstavimo kao glavne gradove u našoj predstavi teritorije (stvarnosti) onda Principe možemo predstaviti (shvatiti) kao Svetionike na teritoriji. Oni su nepromenljivi i ako ih ne vidimo (ili se oglušimo o njih) možemo samo da se “razbijemo o njih”. Oni su u stvari prirodni zakoni koji su neumitni i ne mogu da se prekrše. S. Kavi navodi te vrednosti: poštenje, integritet, iskrenost, ljudsko dostojanstvo, služenje, strpljenje, vrlina potencijala, briga i ohrabrenje. Osoba sa razvijenim navedenim vrednostima postaje po Kaviju osoba sa etikom karaktera. Neki to nazivaju Kongruentna ličnost.   

Da bismo razvili te vrednosti/principe i postali kongruentna ličnost, (ličnost sa etikom karaktera) potrebno je da razvijamo  delove ličnosti a to su naše navike.  Navike su obrasci ponašanja koji su najčešće nesvesni i oni mogu da se definišu kao presek znanja, veština i želje (odnosno ono što predstavlja okruženje, ponašanje, sposobnosti, vrednosti i uverenja i id).

Za uspešno razvijanje ličnosti po S.Kaviju je potrebno razviti sedam navika koje se mogu svrstati u tri kategorije: lična pobeda na stavaranju nezavisnog karatera (navike 1, 2 i 3), javna pobeda na stvaranju međuzavsnosti (navike 4, 5 i 6) i obnova (navika 7). Sedam navika predstavljaju navike uspešnosti zato što su bazirane na paradigmi uspešnosti koja je u skladu sa prirodnim  zakonom, takozvanim principom ravnoteže P/KP. P označava produktivnost željenih rezultata a KP kapacitet produktivnosti odnosno sredstvo kojim se proizvodi.

  1. Navika – Proaktivnost. Ja bih je nazvala odgovornost. Proaktivnost nije samo preuzimanje inicijative, već predstavlja prostor između stimulusa i reakcije – tu leži naša odgovornost (i sloboda) da donesemo odluku i izaberemo svoju reakciju (temeljenu na principima/vrednostima). Kao alat da proverimo da li smo reaktivni ili proaktivni mogu da nam posluže pitanja za ograničavajuća pravila i uverenja (Šta te sprečava? Kako bi bilo da možete? Šta će se desiti ako budete mogli?). Proaktivni ljudi prave razliku u stvarima na koje imaju (Krug uticaja) i nemaju uticaj (Krug brige) i fokusiraju svoje vreme i energiju samo na Krug uticaja. O ovome sam pisala u postu o odgovornosti kao i postu o spoljašnjim kritičarima.
  2. Navika – Počnite od zamišljenog svršetka. Bazira se na principu da se sve stvari kreiraju dva puta: prvi put – psihički i drugi put – fizički. Ovo se najčešće dešava nesvesno, ali koristeći tu spoznaju možemo svesno da kreiramo rezultat ili cilj. Za ovu naviku – kreiranje cilja je potrebno razviti principe vođstva (a ne upravljanja). Korisna metafora: Upravljaj s leva, vodi s desna (leva strana mozga služi za upravljanje kod treće navike, a za vođstvo je potrebna desna strana mozga – kreacija, mašta, vizualizacija). Da bismo počeli od zamišljenog svršetka i kreirali osnovni cilj – ličnu misiju treba da pristupimo svojim ulogama (roditelja, supružnika, prijatelja, rođaka, poslovnog čoveka) sa jasnim vrednostima i pravcima – odnosno sa Principima iz centra našeg Kruga uticaja. Preispitivanje da li je cilj u skladu sa našim/korisnim principima odgovara Ekologiji u NLP-u.
  3. Navika – Odredite prioritete. Ako je prva navika prihvatanje da smo mi režiser našeg života, drugom navikom smo ga kreirali/vizualizovali, onda se trećom navikom film realizuje. Da bi se uspešno “sproveo”, potrebno je menadžerskim veštinama upravljati (leva strana mozga). Uspešno upravljanje je disciplina, izvođenje zadatka odnosno određivanje prioriteta. Za određivanje prioriteta je korisno prdstavljanje aktivnosti (bitno/manje bitno) i vremena (hitno/manje hitno) u kvadrantima. Ova navika se bavi fokusiranjem na kvadrant bitno/manje hitno – na preventivno delovanje, da bi se na taj način mogli da bavimo Krugom uticaja, svojim principima, negovanjem odnosa P/KP. Ovo je u stvari upravljanje sobom a ne vremenom. “Ukoliko nas podstiče vreme, onda razmišljamo efikasno. Ukoliko nas podstiču drugi ljudi, onda razmišljamo uspešno”.
  4. Navika – Razmišljajte Pobeda/Pobeda. Filozofija Pobeda/Pobeda primenjuje navike 1, 2 i 3 i na okolinu. To obuhvata obostrano učenje, obostrano uticanje i obostranu korist. Ona se zasniva na aksiomu mentaliteta izobilja (bogatstvo nije ograničeno, ima ga za sve).
  5. Navika – Tražite prvo da razumete, pa tek onda da vas razumeju. Da bi ostvarili princip navike 4 (Win/Win) potrebno nam je da razvijemo veštine komuniciranja i to u oba smera: da umemo da slušamo i da umemo da prezentujemo. Možemo reći, koristeći aksiom Uslov za dobru komunikaciju je spremnost da se individualnoj slici sveta svog sagovornika posveti pažnja, da se ispoštuje i prilagodi joj se, da za postizanje pravog kongruentnog empatijskog slušanja potrebno je da uspostavimo blizak i harmoničan odnos (raport u NLP-u). Za drugi deo komunikacije, za prezentaciju, potrebno je da osvestimo aksiom Vaša komunikacija ima onakvo značenje kakav je odgovor koji dobijate i da koristimo redom etos, patos, logos (karakter, odnosi, logika).
  6. Navika – Sinergija znači da je celina veća od zbira njenih delova. Za sinergiju u komunikaciji potrebno je da postoji visoko poverenje i saradnja, kao i kreativna energija. Tada se pojedinačne navike za razvoj individue, sinergizuju i postaju više od sedam navika (za razvoj uspešnih ljudi).
  7. Navika – Naoštrite testeru. To je vreme izdvojeno za samoobnovu, za negovanje P/KP čime se omogućava razvoj svih ostalih navika. Smoobnova treba da bude uravnotežena za sve ljudske dimenzije: fizičku (vežbe, ishrana, nošenje sa stresom); duhovnu (edukacije, pojašnjavanje i prioritetizacija sopstvenih vrednosti, meditacija); mentalnu (čitanje, vizuelizacija – postavljanje ciljeva, planiranje, pisanje); društveno-emotivnu (činjenje usluga, empatija, sinergija, unutrašnja sigurnost). O mom načinu “oštrenja testere” sam pisala u postu o zdravlju.

svideće vam se i

Leave a Comment